Inventarisatielijst verenigingen en fabriek

Op deze pagina kunt u zoeken binnen de inventarislijsten van de stichting.

onder andere:

Aldegea yn oarlochstiid, Oudega in oorlogstijd

Koopacten, hypotheekacten e.d.

Archief Christelijke sportvereniging


Alles wat bij ons te vinden is over diverse verenigingen zult u hier op termijn aan kunnen treffen. Ook alle info over de melkfabriek zal uiteindelijk beschikbaar zijn

 

Archief: Aldegea yn oorlogstiid.

Skonken troch Freerk Jelsma, fam. Tjibbe de Jong, Auke Halbes de Boer,


1932 Stencil, de koningin in Friesland

5 Duitse bankbiljetten

Boekje: Het Friesch Dagblad getuigt 1940-1941

Kaartje: na 5 jaar strijd, Nederland bevrijd.

Kaartje: kruis.

Tijdschrift Fryslân frij.

Stamkaart van Detje Jelsma-Posthumus

Map met bonkaarten.

Invaliditeitswet, rentekaart van IJbele Jelsma, met een brief van Provinciale voedselcommissaris voor Friesland.

Krantenknipsel bonnenlijst.

Knipsel uit De Spiegel.

1939 Twee distributie stamkaarten van Anna Spoelstra


April 1945 Bevrijdingsnummer van “De Koerier”. (Stencil)

16 april 1945 Friesch Dagblad, voorlopige uitgave.

21 april 1945 Trouw

Zaterdag 26 april 1945 Friesch Dagblad

Dinsdag 1 mei Friesch Dagblad

Woensdag 2 mei 1945 Friesch Dagblad

Donderdag 3 mei 1945 Friesch Dagblad

12 mei 1945 Je Maintiendrai

Vrijdag 18 mei 1945 Leeuwarder Koerier

Vrijdag 25 mei 1945 Leeuwarder Koerier

14 juli 1945 Trouw

Zaterdag 21 juli 1945 Friesch Dagblad


Stencil protesteer tegen de afschuwelijke Jodenvervolging

Stencil Nederlandse politiemannen.

19-08-1944 Krantje Vrij Nederland

De Generale Synode de Gereformeerde Kerken. Aan de demobiliseerden en hun gezinnen. Stencil.

18-04-1944 B.B.C. Nieuws, vraag om meer geldelijke steun voor vluchtelingen. Tenminste 1 gulden.

1944 Brief Zuid Nederland bevrijd

10-05-1940 Brief aan de medeburgers, er wordt verzocht om rust en kalmte te bewaren. Er dient rekening gehouden te worden dat de bezetting misschien binnen zeer korte tijd, zich binnen onze gemeente zal bevinden. De Contactcommissie.


10-05- 1940 brief aan de ingezetenen van Smallingerland, er wordt medewerking gevraagd voor een goede verdeling der levensmiddelen.

Dat Gij voor niet meer moogt aankopen dan voor één dag voor uw gezin nodig is,

J. Wuite, burgemeester van Smallingerland.

1940/1945 Brief van Auke de Boer? Over de oorlog.


1944 Volksgericht in Oudega (L.C.)

1945-30-04 Copy. Foto Binnenlandse strijdkrachten

Enkele verhalen uit de oorlog.

1912 een mail van Age aan Jurjen.

Foto van de B.S

Duits geld

Stencil, diverse verhalen over de oorlog

Stencil, Jodenvervolging

Verzetskruis van Oebele Kooistra,

Naamplaatje van Oebele Kooistra, en militairboekje,

Briefje van Tini de Vries-Plas, als kind was zij in de oorlog bij Douwe en Tjitske de Vries,

+ twee pasfoto’s van Douwe en Tjitske.

 

Koopakten, hypotheekakten e.d.

1741 Koopbrief van Tjeerd Wierds en Ate Rinnerts, erfgenamen

1791 Verkoping Roel Beernts en Hylke Allardus Veenstra, Huske gelegen aan de Sandburen. Copy

1848 Afschrift koopcontract. Verkoper Roel Oebeles Kooistra arbeider, koper Sijtse Jans de Vries winkelier een huizinge met erf.

1886-19-04 Uittreksel verkoop der vastigheden Jan J. Stelwagen voor Jacob J. Stelwagen te Oudega.

1895-27-04 Aktes e.d. van Auke Jurjens de Vries

1928-11-09 koopakte, Gerrit van der Berg verkoper, woonhuis met werkplaats in gebuurte Oudega. Koper Minke Tyema.

1942-10-08 koopakte A.J. Nicolai verkoper huis met winkel in gebuurte Oudega Koper J. Steendam.

1945-12-04 Pachtcontract pastorie A Carsjens Ned. Herv. Gemeente. Verpachter F. Bruinsma, en pachtovereenkomst.

1945-05-11 Scheiding voor Jan Stelwagen, huis met erf en grond te Oudega.

1949-18-06 Verkoping aan Jan Steendam winkel met woonhuis, thans kapperszaak.

1955-09-06 Bewijs van eigendom woonhuis met winkel Buorren 23 W. van der Kloet.

  1. Koopakte, W. van der Kloet te Oudega woonhuis met kapsalon. Koper A. Pruiksma te Hallum.

1959-30-06 Hypotheekakte A. Pruiksma.

1893-21-11 Uittreksel verkoopverbalen voor Rinze J. Beetsma.

1903-12-09 Uittreksel scheiding, boedel e.d. Lammigje I. Jelsma weduwe van Rinze J. Beetsma te Oudega.

1908 Obligatie ten laste van Lammigje I Jelsma.

1910-08-03 Huwelijksvoorwaarden Hendrik Douwe Glee te Garijp en Lammigje Iebeles Jelsma te Oudega

1923-22-06 Koopakte voor Freerk Posthumus koemelker als koper van perceel ten westen van de Slotsingel.

1923-04-08 Obligatie ten voordele Lammert Kuil Stadskanaal, ten laste Freerk Posthumus Oudega.

1924-12-06 Afschrift Testament van Freerk Posthumus koemelker te Oudega.

1924-12-06 Afschrift Testament van mej. A Heddema echtgenote van Freerk Posthumus.

1940-18-03 Pachtcontract weiland, verpachter Gj. H. Welling, pachter Y. Jelsma. Oudega.

1947-13-02 Pachtcontract. Verpachter Freerk Posthumus, pachter Y. Jelsma, huis met erf en veestalling.

1948-10-05 Pachtcontract, verpachter B.S.Algra Opeinde, pachter Y. Jelsma Oudega.

1952-31-01 Scheiding voor Ybele Jelsma te Oudega, waarbij u verkreeg eene huizinge met schuur en erf te Oudega.

1963-10-12 Koopakte, verkoper W. Mulder, koper Y. Jelsma perceel grond.

1966-08-09 Testament voor Iebele Jelsma echtgenoot van Detje Posthumus.

1966-08-09 Testament voor Detje Posthumus echtgenote van Iebele Jelsma.

1968 Rapport inzake administratie van Mevr. D. Jelsma-Posthumus.

1951 Verslag grondkamer voor Friesland

 

Archief Christelijke sportvereniging

Geschonken door Gerben Kooistra.

1946 Jaarverslag Chr. sport-korfbalvereniging “Nije Kriich”.

1946 Twee briefkaarten van de Chr. Korfbalbond.

1947 Jaarverslag

1948 Jaarverslag

1949 Jaarverslag

Deze vereniging is na ongeveer 10 jaar opgeheven wegens gebrek aan leden.

In de jaren zestig is op initiatief van K. Dantuma (dorpspolitie) de Chr. Sportvereniging C.S.O. opgericht, met o.a. korfbal, gymnastiek en volleybal.

Hieruit is de korfbalclub zelfstandig verdergegaan. Na enige jaren moest ook deze club opgeheven worden wegens gebrek aan leden.

1960-19-02 Uitnodiging van de Chr. Sportvereniging voor de jaarvergadering in het gebouw van de Geref. Kerk.

1958/59 Diploma uitgereikt aan de korfbalvereniging C.S.O. voor het behalen van het kampioenschap afd. Friesland klasse 4c.

1959 Diploma uitgereikt aan de korfbalvereniging C.S.O. voor het behalen van het kampioenschap afd. Friesland klasse 4.

1961 Diploma uitgereikt aan de korfbalvereniging C.S.O. voor het behalen van het kampioenschap afd. Friesland klasse 3a.

1954 mei Medaille Fryslândei Garyp 2de prijs junioren

1960 sept. Medaille Fryslândei Garyp 2de prijs

1960 sept. Medaille Frieslanddag 3de prijs junioren

1966 Een vaantje Fryslândei- Garyp

1966 Medaille 2de prijs in Garijp

Muntje van korfbal.

1967 Foto korfbalclub