De Evangelisatie

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit accumsan, suscipit pharetra et dapibus blandit euismod augue potenti, cras justo orci mattis platea leo aptent.



Voor de Tweede Wereldoorlog worden er godsdienstige bijeenkomsten gehouden in de woning van wijlen R. v. d. Ploeg.

Een aantal gezinnen, die van Hervormde origine zijn, kerken hier en elders. Ze kunnen zich niet vinden in de “âld tsjerke”, die als vrijzinnig bekend staat. Op 9 november 1938 richt men de “Evangelisatievereniging op Orthodox Hervormde grondslag” op. Achttien hoofden van gezinnen besluiten tot deze daad.

Het doel is de terugkeer van de orthodoxe richting op de preekstoel te realiseren. Een bestuur wordt gekozen om de nodige zaken te regelen, zoals bijvoorbeeld het regelen van een voorganger, die soms opgehaald moet worden en die ook wel de zondag blijft en overnacht. De woning wordt aangepast en door de week verhuurd, want alle inkomsten zijn welkom. De leden noemen de voormalige woning “it lokaal” of “it gebou”. Door de week vinden er ook vergaderingen plaats, bijvoorbeeld door de eigen vrouwenvereniging.

De woning, eigendom van L. Douma uit Opeinde, wordt in 1955 aangekocht en vanwege de slechte staat waarin het zich bevindt, afgebroken en in 1960 volgt er nieuwbouw. Men is zeer content met deze plaats van samenkomst, immers prachtig gelegen in het centrum.

Hoe is inmiddels de relatie met de “âld tsjerke” ?

Op 21 juni 1942 valt in de kerkenraadsnotulen te lezen “Enige leden houden bijeenkomsten van godsdienstige aard in een gehuurde woning. Men betreurt het en hoopt op hereniging”. Als in 1955 deze woning aangekocht wordt, vindt de “âldtsjerke” dit een verkeerde beslissing. Toch worden er steeds meer contacten gelegd met de “âldtsjerke” en volgt er een voorzichtige toenadering. Vanaf 1957 kerkt de Evangelisatie ‘s middags in de “âldtsjerke” en vinden in de Steech alleen nog bijzondere diensten en christelijke feestdagen plaats. De Evangelisatie is niet gerechtigd avondmaal te vieren of te laten dopen. Daarvoor is men aangewezen op de Hervormde Kerk te Garijp, die orthodox te noemen is. De jongelui volgen daar de catechisatielessen. De leden van de Evangelisatie zijn financieel ook schatplichtig aan de “âld tsjerke” en bij benoeming van kerkenraadsleden is men dan ook actief. In 1956 participeren drie ouderlingen van de Evangelisatie in de samenwerking met de kerkenraad van de “âld tsjerke”. De samenwerking wordt steeds hechter, alle ambsdragers worden in een gezamenlijke dienst bevestigd en in 1972 besluit men samen het kerkblad “ de Toren” uit te geven. In het nummer van September 1972 schrijft men: “de kerkenraad verblijdt zich er over dat de samenwerking van de reeds geruime tijd bestaanhebbende groeperingen (modaliteiten) zo uitstekend is dat men gerust mag spreken van de “ene gemeente van Oudega”.

De Steech wordt verhuurd aan particulieren en uiteindelijk verkocht. Nu is er een klokkenmakerij in gevestigd.