Smederij Welling


koopcontract Smitterie

Wytze Jans desnoods gesterkt met zijn vader Jan Jelles begeeren bode en content op de coop van sekere Huizinge met Smitterie Aghterhuis en Hovinge met alles wat daarbij aan aard, band, spijkers en nagel vast is, staande en gelegen in't Gebuurte no. 49 van Oudega. Aldus gecogt en in cope bekomen van Grietje Doitses weduwe van Evert Hayes voor de somma van 1303 caroley guldens en drie stuivers in een termijn, namelijk gereed bij aantekening dezes te betalen.

23 September 1780

naamgeving

Voor ons Maire der gemeente Oudega, kantoor Beetsterzwaag, arrondissement Heerenveen, departement Vriesland gecompareerd zijnde Wytze Jans woonende te Oudega no. 76 heeft dezelve verklaart dat hij aanneemt de naam Welling voor familienaam. En zo ook zijn zonen en dochters, kleinzonen en kleindochters.

Wytze Jans Welling H.R. Douma 26 maart 1812


Wytze Jans Welling heeft twee zonen, Gjalt Wytzes Welling , de eerste veerschipper Welling in Oudega, veerschippers van 1819 tot 1966.

En Alle Wytzes Welling, hij volgt zijn vader op als smid, 6 generaties Welling zijn vervolgens smid in Oudega van1780 tot 1993. Wytze Jans 1780-1830, neemt in 1812 de naam Welling als familienaam,

Alle Wytzes Welling 1830-1860, maakt als huwelijksgeschenk voor zijn 6 kinderen een koperen doofpot

Jan Alles Welling 1860-1877,

Alle Jans Welling 1877-1921,

Jan Alles Welling 1921-1961,

Alle Jans Welling , smid van 1961-1993, dit is de laatste smid van het geslacht Welling.